[BTS#910350] po://iso-codes/iso_3166-1/tr.po

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[BTS#910350] po://iso-codes/iso_3166-1/tr.po

Atila KOÇ-2
Merhaba,

Hata raporunu gönderdim, ilgi ve desteğiniz için teşekkür ederim.


Atila

--