Bug#652843: apache2.2-common: start script does not take care if /var/log/apache2 does not exist

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Bug#652843: apache2.2-common: start script does not take care if /var/log/apache2 does not exist

Heiko Schlittermann (HS12-RIPE)
Package: apache2.2-common
Version: 2.2.16-6+squeeze4
Severity: important


The apache init-script should take care to create
/var/log/apache2 if it does not exist already. In some environments
/var/log may be a ramdisk (as /var/run and /var/lock) and
only the apache init scripts can know about the proper permissions
and ownerships for the log directories.

Or /var/log/* could be purged, and creating /var/log/apache2
would be just nice :-)


-- Package-specific info:
List of /etc/apache2/mods-enabled/*.load:
  alias auth_basic authn_file authz_default authz_groupfile
  authz_host authz_user autoindex cgi deflate dir env mime
  negotiation reqtimeout setenvif status userdir

-- System Information:
Debian Release: 6.0.3
  APT prefers stable
  APT policy: (990, 'stable'), (500, 'stable-updates')
Architecture: amd64 (x86_64)

Kernel: Linux 2.6.32-5-amd64 (SMP w/4 CPU cores)
Locale: LANG=C, LC_CTYPE=de_DE.UTF-8 (charmap=UTF-8)
Shell: /bin/sh linked to /bin/dash

Versions of packages apache2.2-common depends on:
ii  apache2-utils          2.2.16-6+squeeze4 utility programs for webservers
ii  apache2.2-bin          2.2.16-6+squeeze4 Apache HTTP Server common binary f
ii  libmagic1              5.04-5            File type determination library us
ii  lsb-base               3.2-23.2squeeze1  Linux Standard Base 3.2 init scrip
ii  mime-support           3.48-1            MIME files 'mime.types' & 'mailcap
ii  perl                   5.10.1-17squeeze2 Larry Wall's Practical Extraction
ii  procps                 1:3.2.8-9         /proc file system utilities

Versions of packages apache2.2-common recommends:
ii  ssl-cert                      1.0.28     simple debconf wrapper for OpenSSL

Versions of packages apache2.2-common suggests:
pn  apache2-doc          <none>              (no description available)
pn  apache2-suexec | apa <none>              (no description available)
ii  google-chrome-stable 16.0.912.63-r113337 The web browser from Google
ii  iceweasel [www-brows 3.5.16-11           Web browser based on Firefox
ii  w3m [www-browser]    0.5.2-9             WWW browsable pager with excellent

Versions of packages apache2.2-common is related to:
pn  apache2-mpm-event             <none>     (no description available)
pn  apache2-mpm-itk               <none>     (no description available)
pn  apache2-mpm-prefork           <none>     (no description available)
pn  apache2-mpm-worker            <none>     (no description available)

-- Configuration Files:
/etc/apache2/mods-available/userdir.conf changed:
<IfModule mod_userdir.c>
        UserDir public_html
        UserDir disabled root
        <Directory /home/*/public_html>
                AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit Indexes Options
                Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec
                <Limit GET POST OPTIONS>
                        Order allow,deny
                        Allow from all
                </Limit>
                <LimitExcept GET POST OPTIONS>
                        Order deny,allow
                        Deny from all
                </LimitExcept>
        </Directory>
</IfModule>

/etc/apache2/sites-available/default changed:
<VirtualHost *:80>
        ServerAdmin webmaster@localhost
        DocumentRoot /var/www
        <Directory />
                Options FollowSymLinks
                AllowOverride None
        </Directory>
        <Directory /var/www/>
                Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
                AllowOverride None
                Order allow,deny
                allow from all
        </Directory>
        ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
        <Directory "/usr/lib/cgi-bin">
                AllowOverride None
                Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
                Order allow,deny
                Allow from all
        </Directory>
        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
        # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
        # alert, emerg.
        LogLevel warn
        #CustomLog "|/usr/local/sbin/ip-anon >> ${APACHE_LOG_DIR}/access.log" combined
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
    Alias /doc/ "/usr/share/doc/"
    <Directory "/usr/share/doc/">
        Options Indexes MultiViews FollowSymLinks
        AllowOverride None
        Order deny,allow
        Deny from all
        Allow from 127.0.0.0/255.0.0.0 ::1/128
    </Directory>
</VirtualHost>


-- no debconf information--
To UNSUBSCRIBE, email to [hidden email]
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact [hidden email]
Archive: http://lists.debian.org/20111220214632.27423.38846.reportbug@...

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Bug#652843: Direktoriaus kontaktai - tai Jūsų klientas

Gautas pranešimas
Laba diena,

Noriu Jus informuoti apie šių metų pasikeitimą dėl atnaujintos visos Lietuvos įmonių bazės 2018 metų sausio vidurio.
Visi juridiniai asmenys pateikti bazėje yra veikiantys, realiai vykdantys veiklą, turintys įdarbintų darbuotojų. Duomenys pagal Sodrą, Registrų centrą.
 
Bazėje nurodoma ir apyvarta, darbuotojų atlyginimai, darbuotojų skaičius, transporto skaičius ir daug kitų duomenų, kuriuos matysite pavyzdyje.
 
Duomenis galima filtruoti pagal veiklas, miestus ir kitus duomenis.
 
 
Šią bazę verta turėti visoms įmonėms. Pateiksiu priežastis:
 
1) Kontaktai pateikti bazėje direktorių ir kitų atsakingų asmenų, didelė tikimybė Jums surasti naujų klientų, partnerių, tiekėjų, kai tiesiogiai bendrausite su direktoriais, komercijos vadovais.
 
2) Konkurentų analizavimas, tiekėjų atsirinkimas pagal Jums reikalingus kriterijus, galite atsifiltruoti pagal įmonės dydį, bazėje nurodoma kiek įmonės skolingos Sodrai.
 
3) Lengva, greita ir patogu dirbti su šia baze, elektroninius pašto adresus galite importuoti į elektroninių laiškų siuntimo programas ar sistemas iš kurių siunčiate elektroninius laiškus.
Taip pat galite importuoti mobiliųjų telefonų numerius į SMS siuntimo programas.
 
 
Išsirinkite iš "Veiklų sąrašo" veiklas kurių Jums reikia.
( Sąrašas prisegtas laiške excel faile )
 
Parašykite, kurias veiklas išsirinkote 
ir atsiųsime pavyzdį ir pasiūlymą su sąlygomis įmonių bazei įsigyti


Pagarbiai,
Tadas Giedraitis
Tel. nr. <A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="tel:+370%20678%2081041" rel="noopener noreferrer" target=_blank>+37067881041

Veiklos.xlsx (19K) Download Attachment
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Bug#652843: Quotation Inquiry #RFQ170619E - New Supplier

Hidroconta Trading Ltd.
In reply to this post by Heiko Schlittermann (HS12-RIPE)
Hello,

Our partners referred your company to us. Regarding your great products.
Please see required products, quantity and specifications as attached.

Kindly give us your lowest possible prices for FCL shipment.


Best Regards,

Wanda Rodriguez
Purchase Assistant

Hidroconta Trading Ltd.
Av. de Sta. Catalina,
60, 30012 Murcia, Spain
Phone: +34 968 26 77 66
Fax: +34 968 26 77 06