Inflatie of hyperinflatie - wat is het gevaar

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Inflatie of hyperinflatie - wat is het gevaar

Johnny Verkuringen-2
Neem tijdig actie


Na de crash van 2008 toen centrale banken massaal geld begonnen te printen om het financieel systeem overeind te houden, verwachtten vele economen dat de inflatie zeer snel zou toenemen.

Een logische verwachting toen, want als de geldhoeveelheid sneller toeneemt dan de productie, diensten de goederen die er tegenover staan zal inflatie toenemen en dus goederen en diensten duurder worden ( in feite ons geld in waarde dalen )

Wat nieuw was of waar de meeste economen geen rekening mee hielden was dat dit nieuwe gecreëerde geld niet echt in de reële economie terecht kwam maar in de financiële sector, dus boven of naast de reële economie. Het gevolg hiervan is geweest dat niet onze huis-tuin goederen en diensten in prijs stegen maar aandelen, beurzen en vastgoed. Dus deze zijn geïnflateerd. Iets wat weinig mensen vooralsnog snappen of weigeren toe te geven.

Maar nu :
In Amerika is het al rond en Europa en Azië zullen (moeten) volgen. In Amerika is beslist 2 biljoen dollar te voorzien rechtstreeks voor de slachtoffers van het Coronavirus.

Hoeveel is 2 Biljoen?
In onze contreien spreken we dit uit als 2000 miljard. 2.000.000.000.000$. Een twee met 12 nullen erachter. Stel nu even dat deze "schuld" ooit zou moeten terugbetaald worden. Stel dat we 1 dollar per seconde zouden aflossen vanaf nu. Per dag zouden we dan 86.400 $ aflossen. 2.000 miljard dollar / 86.400$ = 23.148.148 dagen.
23.148.148 dagen / 365 = 63.420 jaar…..

Gewoon om u een idee te geven en de dingen in perspectief te zien. En dit gaat gewoon over Amerika alleen momenteel en slechts het begin..

Belangrijk is om te begrijpen dat dit de ondergang van het huidige systeem zal inleiden en onlosmakelijk zal worden overgegaan naar een "nieuw" systeem. We wisten en zeiden al langer dat het huidige systeem ver over zijn houdbaarheidsdatum was en dit is de definitieve genadeslag. De vraag is nu naar welk systeem en hoe heftig zal de overgang verlopen.

Snel even een blik over het verloop de laatste tientallen jaren voor de nieuwkomers :


1944 Bretton Woods : er werden afspraken gemaakt betreffende de toekomstige monetaire verhoudingen. Zo werd de Amerikaanse dollar een fiat valuta, immers alleen centrale banken konden hun dollars omwisselen tegen goud. Na de deconfiture van de Londense goudpoule in 1968 begonnen diverse (Europese) landen met het omwisselen van dollars voor goud. Met name Frankrijk onder aanvoering van generaal de Gaulle maakte fors gebruik van deze regeling. Tot op 15 augustus 1971 Nixon eenzijdig besloot de regeling op te zeggen (of eigenlijk op t schorten). De Amerikaanse goudvoorraad was toen al geslonken van 20.000 naar 8.133 ton.

1973 De Petro Dollar : de status van reservemunt bleef bestaan en in 1973 onder aanvoering van Kissinger werd besloten om olie af te rekenen in dollars. Centrale banken over de hele wereld konden niets anders doen dan grote sommen dollars aan te houden. De V.S. was het privilege vergund, gegeven dus door de rest van de wereld, om de reserve munt uit te geven. Dit privilege heeft de V.S. is staat gesteld onder meer om alle oorlogen te financieren en te verliezen, sinds 1945. De afgelopen 45 jaar heeft de Amerikaanse handelsbalans uitsluitend verliezen vertoond en dit was noodzakelijk om zodoende de rest van de wereld van voldoende dollars te voorzien. Dit is in het kort de oorzaak van het zogeheten ‘Triffin Dilemma’, voor meer informatie zie Wikipedia.

Onzekerheid

Niemand weet zeker in welke richting alles zal evolueren. Zal de euro overeind blijven als de dollar zijn koopkracht en reserve status als wereldmunt verliest? Zal hyperinflatie overslaan op de dollar en zet zich dit verder op de euro? Hoe zal de Coronacrisis zich verder ontwikkelen? Hoelang komen economieën effectief stil te liggen? Allemaal vragen waar niemand echt het antwoord op kan weten.

Inflatie of Hyperinflatie?
Inflatie is een geleidelijke stijging van consumentenprijzen, soms zelfs zonder dat je het door hebt. Als je salaris met hetzelfde percentage gecompenseerd wordt, klaagt de gemiddelde burger niet echt. Dit heet prijsinflatie en kan meerdere oorzaken hebben, o.a. door een slechte oogst, stakingen en noem maar op. Hyperinflatie is het fenomeen dat ontstaat indien het vertrouwen in een (fiat) munt of valuta verdwijnt. U weet het, vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Vertrouwen van de massa gebruikers van een fiat-munt is essentieel, immers de munt vertegenwoordigt geen intrinsieke waarde maar slechts een concept wat zich in ons collectief brein heeft genesteld. Intrinsiek is het papier met inkt op ter waarde van ongeveer 0.07 eurocent…

Dilemma
De vraag is nu, wie wil wat redden en wie zal het plot "winnen"? Indien de centrale banken hun systeem willen redden of overeind houden, zullen ze moeten blijven nieuw vers geld creëren alsof hun leven ervan hangt ( letterlijk )
Het rechtstreekse gevolg hiervan is echter dat de dollar (en aanverwanten) zal hyperinflateren. Je kan niet beide redden in dit geval. Dus zal er op een gegeven moment een keuze moeten gemaakt worden. Ofwel de dood van de dollar ofwel de dood van het huidige monetaire systeem. Afwachten wat het wordt.

Vermoedelijk
De elite van deze wereld zullen kost wat kost nog proberen hun systeem te redden. De rekeninghouders, bezitters van derivaten, goudcertificaten enz zullen zwaar "geschoren" worden. De weinige (particuliere) mensen die hun vermogen buiten het traditionele banksysteem hebben geplaatst, in de vorm van fysiek goud, zullen de dans ontspringen. De positie "fysiek goud" is een ideale positie in tijden van hyperinflatie of sterke inflatie.

Oorzaak en gevolg Corona?
Laten we eerlijk zijn, al lang voordat de bubbel doorgeprikt werd waren landen als Italië en Frankrijk, Spanje en Portugal, Griekenland feitelijk al failliet. Deze landen dringen ook aan op het uitgeven van eurobonds om zodoende het risico te spreiden, denken ze. De ECB heeft al te kennen gegeven 750 miljard Euro aan staatsleningen te gaan opkopen, de vraag alleen is waar ze deze vandaan denken te halen. In de Verenigde Staten gaat geëxperimenteerd worden met zogeheten ‘helicoptergeld’, dus geld direct op de rekening van elke volwassen Amerikaan.

Alleen moet je wel beseffen dat de productie van consumentengoederen vrijwel stil is gelegd. Er komen dus miljarden dollars beschikbaar op een markt die geen producten beschikbaar heeft. Dit is het portaal naar hyperinflatie. De burger verliest het vertrouwen niet alleen in de overheden maar ook en juist in de valuta, de Dollar.

Omdat de consumentenprijzen snel zullen stijgen, wil iedereen zo veel mogelijk kopen, waardoor de prijzen weer hoger worden. De consument wil zo snel mogelijk van zijn of haar dollars af, voordat de koopkracht verder is achteruit gehold. Dit mondt uit in hyperinflatie. Hieruit kun je ook concluderen dat veel hogere prijzen niet de oorzaak van hyperinflatie is, maar het gevolg.

Verschil euro - dollar
De situatie van de Euro ten opzichte van de Dollar is anders. Ten eerste heeft de Euro niet dezelfde status als reservemunt zoals de Dollar, hoewel er een tendens ontstaat om deze wel als zodanig te beschouwen. Ten tweede is de Euro niet aan één natiestaat verbonden zoals de Dollar en dus niet lijdt onder het ‘Triffin dilemma’. Dit dilemma behelst de spanning die ontstaat wanneer een land (de Verenigde Staten in dit geval) de reservemunt uitgeeft maar daarnaast ook de verantwoording draagt voor haar eigen economie, of de (tot 1971) verdediging van de Goudstandaard.
Het concept van de Euro in beginsel is gebaseerd op de gedachte dat de deelnemende staten solidariteit betrachten en daar wringt de schoen dus. Waar de Verenigde Staten verantwoordelijk is voor het voorzien van dollars aan de rest van de wereld (wat ze doet door het handelstekort al gedurende 45 jaar in stand te houden) heeft de ECB deze verplichting niet, maar…..

alles valt en staat natuurlijk met het beleid dat gevoerd wordt. Ook in Europa denkt men na over monetaire financiering, populair gezegd het bijdrukken van valuta. Ik blijf het woord ‘valuta’ gebruiken en niet ‘geld’, immers geld is goud, alle rest is krediet zoals J.P. Morgan dat zo treffend zei in 1913 bij de hoorzitting voor het Congres voor de stemming over de te installeren Federal Reserve Board. Je kunt je afvragen of de monetaire autoriteiten de consequenties van hun daden wel kunnen, of willen, overzien. Als de gewone inflatie sterk toeneemt, ontkomen ze er niet aan om de rente te verhogen, wat dan weer leidt tot paniek onder de hypothecair gefinancierde huizenkopers.

Zeker nu we in een tijd leven waarin het inkomen uiterst onzeker is geworden en baanzekerheid op de helling staat. Iedereen met schulden zullen dan de pijn voelen. Het is een illusie te geloven dat van uitstel afstel komt. Schulden zullen, hoe dan ook, afgelost moeten worden immers de één zijn schuld is de ander zijn bezit of inkomen. Zo werkt dat in een schuld gedreven economie. De enige optie die de Centrale Bank heeft is het meer en meer valuta in de economie pompen, met alle desastreuze gevolgen zoals geschetst.

Het beleid
Het eindeloos blijven herhalen van fouten in het verleden gemaakt maar wel steeds een andere of betere uitkomst verwachten lijkt een wederkerend mantra te zijn in het huidig beleid. Het komt over als het trekken aan een dood paard. Het huidige economisch systeem proberen te repareren of aan te passen heeft geen zin. Het is kapot, over de datum, failliet en is gedoemd te verdwijnen. De oorzaak van de crisis in 2008 was onder meer de hoogte van schulden. Om dit te repareren zijn we nog meer schulden aangegaan, ik bedoel maar. De paniek op de beurzen heeft diepe sporen nagelaten. Er is enorm veel fiat-kapitaal verloren gegaan. Ook het papier goud is in de malaise meegesleurd, geheel volgens verwachting overigens. Het lijkt erop dat fysiek goud ontkoppeld is of wordt van het derivaten goud.

Ook de beschikbaarheid van fysiek goud en zilver zijn enorm afgenomen. De meeste partijen kunnen niets leveren, althans niet binnen afzienbare termijn. Dit kan natuurlijk ook te maken met het feit dat de productie en het transport stil gelegd zijn. Er is vrijwel nergens nog iets te koop. Europese GoudStandaard is één van de weinig uitzonderingen hierop.


Het zou kunnen zijn dat er over een aantal maanden weer voldoende aanbod is, maar het kan ook dat het echt op is. En dan is iedereen zonder goud te laat voor de finale……. Op het moment dat de massa fysiek goud wil hebben, is het niet meer beschikbaar, dan ben je te laat. Goud blijft de ultieme vorm van bescherming tegen inflatie.
Fysiek goud heeft geen tegenpartij risico. De glimmende bouwstenen van de toekomst! Het zijn spannende en enerverende tijden.

Het meest belangrijk voor iedereen is echter om gezond te blijven.Groeten en tot binnenkort,

Johnny Verkuringen
Marktanalist Europese GoudStandaard
[hidden email]


Don't want future emails?
Unsubscribe