Oferta feina frontend a Som Energia (Girona)

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Oferta feina frontend a Som Energia (Girona)

Joan
Per si coneixeu algú a qui li pugui interessar:

https://blog.somenergia.coop/som-energia/2018/12/oferta-laboral-desenvolupament-front-end/

--
Joan Cervan i Andreu
http://personal.calbasi.net

"El meu paper no és transformar el món ni l'home sinó, potser, el de
ser útil, des del meu lloc, als pocs valors sense els quals un món no
val la pena viure'l" A. Camus

i pels que teniu fe:
"Déu no és la Veritat, la Veritat és Déu"
Gandhi