Re: Raar probleem met Gnome in Jessie

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Raar probleem met Gnome in Jessie

Geert Stappers
Contro: tags -1  + patch

On Mon, Feb 02, 2015 at 09:41:00PM +0100, Frans Spiesschaert wrote:
>
> Ik heb het probleem voorgelegd aan de debian ontwikkelaars van Gnome
> (https://lists.debian.org/debian-gtk-gnome/2015/02/msg00000.html) en het
> antwoord is dat ze het probleem ernstig genoeg vinden en dus graag een
> patch krijgen.

--- gnome-menus-3.13.3-original/po/nl.po
+++ gnome-menus-3.13.3/po/nl.po
@@ -92,7 +92,7 @@
 
 #: ../desktop-directories/Utility.directory.in.h:1
 msgid "Accessories"
-msgstr "Hulpmiddelen"
+msgstr "Accessoires"
 
 #: ../desktop-directories/Utility.directory.in.h:2
 msgid "Desktop accessories"


signature.asc (853 bytes) Download Attachment