Re: Undelivered Mail Returned to Sender al mail del Narcis Garcia

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Undelivered Mail Returned to Sender al mail del Narcis Garcia

Joan
Narcís, he rebut aquest error des del teu servidor de correu ;-)

Joan Cervan

El Sat,  3 Nov 2018 12:28:50 +0100 (CET)
[hidden email] (Mail Delivery System) va escriure:

> This is the mail system at host marti.calbasi.net.
>
> I'm sorry to have to inform you that your message could not
> be delivered to one or more recipients. It's attached below.
>
> For further assistance, please send mail to postmaster.
>
> If you do so, please include this problem report. You can
> delete your own text from the attached returned message.
>
>                    The mail system
>
> <[hidden email]>: host mtdac.srv.actiu.net[151.80.42.189]
> said: 554 5.7.1 <[hidden email]>: Relay access denied (in
> reply to RCPT TO command)--
Joan Cervan i Andreu
http://personal.calbasi.net

"El meu paper no és transformar el món ni l'home sinó, potser, el de
ser útil, des del meu lloc, als pocs valors sense els quals un món no
val la pena viure'l" A. Camus

i pels que teniu fe:
"Déu no és la Veritat, la Veritat és Déu"
Gandhi