gnome-ppp, el mòdem intern i la mare que els va parir.

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
13 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

gnome-ppp, el mòdem intern i la mare que els va parir.

Xavier De Yzaguirre
Bon dia,
Em trobo que he d'agut de muntar un nou equip per a una masia, on l'accés a internet sols es pot fer via ppp.
L'antic equip tenia mes de de 10 anys i l'havia actualitzat fins la versió 10.04 LTS de l'Ubuntu.
Els vaig configurar el gnome-ppp per accedir al 908 de telefònica i amb això podien enviar i rebre correus electrònics en format text sense adjuncions i els va estar funcionant be durant un munt d'anys.
Per problemes que no venen al cas, va petar la instal·lació i el disc dur va entonar l'"Addio a la vita" poc desprès.
He instal·lat un Debian 8.7 en un equip canibalitzat i que va prou de pressa.
El mòdem es un Conceptronic C56MPi intern, bus PCI que funcionava perfecte amb el driver linux conexant a l'Ubuntu, aquest driver ara està discontinuat.
He intentat reinstal·lar el driver HSF que veniem utilitzant amb aquest mòdem els darrers anys (hsfmodem_7.68.00.12full_k2.6.24_20_386_ubuntu_i386.deb) i em reclama el alsa-linux-conexant (alsa-driver-linuxant_1.0.23.1_all.deb)
També ho he intentat amb la versió que han deixat com a últim recurs a la web de Linuxant i passa el mateix.

Intento instal·lar el alsa-driver-linuxant i sembla que el nucli 3.16 es massa modernet per a ell:

teresa@Teresa-fontanet:~$ sudo gdebi /home/teresa/Baixades/linuxant/alsa-driver-linuxant_1.0.23.1_all.deb
[sudo] password for teresa:
Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
Building data structures... Done
Building data structures... Done

ALSA driver enhanced for Conexant HDA modem support
Voleu instal·lar el paquet de programari? [s/N]:s
(S'està llegint la base de dades… hi ha 167266 fitxers i directoris instal·lats actualment.)
S'està preparant per a desempaquetar …/alsa-driver-linuxant_1.0.23.1_all.deb…
make: [uninstall] Error 1 (ignored)
Conexant HSF softmodem driver, version 7.68.00.12full

If you need license keys, assistance or more information, please go to:
    http://www.linuxant.com/

When reporting a problem for the first time, please send
us the file generated by "hsfconfig --dumpdiag".
modprobe: invalid option -- 'l'

No pre-built modules for: Debian-8.7 linux-3.16.0-4-686-pae i686-SMP

Please obtain the appropriate variant of this package for your system
or try the generic TAR or tar version.
S'està desempaquetant alsa-driver-linuxant (1.0.23.1) sobre (1.0.23.1)…
S'està configurant alsa-driver-linuxant (1.0.23.1)…
Building modules for the 3.16.0-4-686-pae kernel, please wait... done.
ERROR: Build failed. Please review the build log at /tmp/alsa-driver-linuxant.6196.log
Conexant HSF softmodem driver, version 7.68.00.12full

If you need license keys, assistance or more information, please go to:
    http://www.linuxant.com/

When reporting a problem for the first time, please send
us the file generated by "hsfconfig --dumpdiag".
modprobe: invalid option -- 'l'

No pre-built modules for: Debian-8.7 linux-3.16.0-4-686-pae i686-SMP

Please obtain the appropriate variant of this package for your system
or try the generic TAR or tar version.
dpkg: s'ha produït un error en processar el paquet alsa-driver-linuxant (--install):
 el subprocés s'ha instal·lat el script post-installation retornà el codi d'eixida d'error 1
S'estan processant els activadors per a systemd (215-17+deb8u6)…
S'han trobat errors en processar:
 alsa-driver-linuxant

El fitxer /tmp/alsa-driver-linuxant.6196.log diu:

teresa@Teresa-fontanet:~$ sudo cat /tmp/alsa-driver-linuxant.6196.log
rm -f .depend *.o snd.map*
rm -f modules/*.o modules/*.ko
rm -f *~ out.txt *.orig *.rej .#* .gdb_history
rm -f doc/*~
rm -f config.cache config.log config.status Makefile.conf
rm -f utils/alsa-driver.spec
rm -f `find alsa-kernel -name "*~"`
rm -f `find alsa-kernel -name "*.orig"`
rm -f `find alsa-kernel -name "*.rej"`
rm -f `find alsa-kernel -name ".#*"`
rm -f `find alsa-kernel -name "out.txt"`
rm -f `find . -name "Module.markers"`
rm -f `find . -name "modules.order"`
rm -rf autom4te.cache
echo skipping rm -f alsa-kernel/include/version.h
skipping rm -f alsa-kernel/include/version.h
rm -fr .tmp_versions
rm -f Module.symvers
find include/sound -name "*.h" -type l | xargs rm -f
rm -fr include/generated
find . -name "*.in" -a ! -name "configure.in" | sed 's/.in$//g' | xargs rm -f
rm -fr builds
checking for gcc... gcc
checking for C compiler default output file name... a.out
checking whether the C compiler works... yes
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of executables...
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
checking for ranlib... ranlib
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep
checking for egrep... /bin/grep -E
checking for ANSI C header files... yes
checking for an ANSI C-conforming const... yes
checking for inline... inline
checking whether time.h and sys/time.h may both be included... yes
checking whether gcc needs -traditional... no
checking for current directory... /usr/lib/alsa-driver-linuxant
checking cross compile...
checking for directory with ALSA kernel sources... ../alsa-kmirror
checking for directory with kernel source... /lib/modules/3.16.0-4-686-pae/source
checking for directory with kernel build... /lib/modules/3.16.0-4-686-pae/build
checking for kernel linux/version.h ... no
The file /lib/modules/3.16.0-4-686-pae/source/include/INCLUDE_VERSION_H does not exist.
Please install the package with full kernel sources for your distribution
or use --with-kernel=dir option to specify another directory with kernel
sources (default is /lib/modules/3.16.0-4-686-pae/source).
teresa@Teresa-fontanet:~$

Ara mateix estic molt despistat, i penso que potser es mes fàcil si puc trobar un mòdem PCI mes modern que vagi be amb el Debian 8.7
Alguna idea, en algun dels dos sentits?
Gràcies per avançat.

Xavier De Yzaguirre
xdeyzaguirre(at)gmail(dot)com

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: gnome-ppp, el mòdem intern i la mare que els va parir.

josep lladonosa capell-2
I un mòdem extern?

On 12 Mar 2017 13:52, "Xavier De Yzaguirre i Maura" <[hidden email]> wrote:
Bon dia,
Em trobo que he d'agut de muntar un nou equip per a una masia, on l'accés a internet sols es pot fer via ppp.
L'antic equip tenia mes de de 10 anys i l'havia actualitzat fins la versió 10.04 LTS de l'Ubuntu.
Els vaig configurar el gnome-ppp per accedir al 908 de telefònica i amb això podien enviar i rebre correus electrònics en format text sense adjuncions i els va estar funcionant be durant un munt d'anys.
Per problemes que no venen al cas, va petar la instal·lació i el disc dur va entonar l'"Addio a la vita" poc desprès.
He instal·lat un Debian 8.7 en un equip canibalitzat i que va prou de pressa.
El mòdem es un Conceptronic C56MPi intern, bus PCI que funcionava perfecte amb el driver linux conexant a l'Ubuntu, aquest driver ara està discontinuat.
He intentat reinstal·lar el driver HSF que veniem utilitzant amb aquest mòdem els darrers anys (hsfmodem_7.68.00.12full_k2.6.24_20_386_ubuntu_i386.deb) i em reclama el alsa-linux-conexant (alsa-driver-linuxant_1.0.23.1_all.deb)
També ho he intentat amb la versió que han deixat com a últim recurs a la web de Linuxant i passa el mateix.

Intento instal·lar el alsa-driver-linuxant i sembla que el nucli 3.16 es massa modernet per a ell:

teresa@Teresa-fontanet:~$ sudo gdebi /home/teresa/Baixades/linuxant/alsa-driver-linuxant_1.0.23.1_all.deb
[sudo] password for teresa:
Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
Building data structures... Done
Building data structures... Done

ALSA driver enhanced for Conexant HDA modem support
Voleu instal·lar el paquet de programari? [s/N]:s
(S'està llegint la base de dades… hi ha 167266 fitxers i directoris instal·lats actualment.)
S'està preparant per a desempaquetar …/alsa-driver-linuxant_1.0.23.1_all.deb…
make: [uninstall] Error 1 (ignored)
Conexant HSF softmodem driver, version 7.68.00.12full

If you need license keys, assistance or more information, please go to:
    http://www.linuxant.com/

When reporting a problem for the first time, please send
us the file generated by "hsfconfig --dumpdiag".
modprobe: invalid option -- 'l'

No pre-built modules for: Debian-8.7 linux-3.16.0-4-686-pae i686-SMP

Please obtain the appropriate variant of this package for your system
or try the generic TAR or tar version.
S'està desempaquetant alsa-driver-linuxant (1.0.23.1) sobre (1.0.23.1)…
S'està configurant alsa-driver-linuxant (1.0.23.1)…
Building modules for the 3.16.0-4-686-pae kernel, please wait... done.
ERROR: Build failed. Please review the build log at /tmp/alsa-driver-linuxant.6196.log
Conexant HSF softmodem driver, version 7.68.00.12full

If you need license keys, assistance or more information, please go to:
    http://www.linuxant.com/

When reporting a problem for the first time, please send
us the file generated by "hsfconfig --dumpdiag".
modprobe: invalid option -- 'l'

No pre-built modules for: Debian-8.7 linux-3.16.0-4-686-pae i686-SMP

Please obtain the appropriate variant of this package for your system
or try the generic TAR or tar version.
dpkg: s'ha produït un error en processar el paquet alsa-driver-linuxant (--install):
 el subprocés s'ha instal·lat el script post-installation retornà el codi d'eixida d'error 1
S'estan processant els activadors per a systemd (215-17+deb8u6)…
S'han trobat errors en processar:
 alsa-driver-linuxant

El fitxer /tmp/alsa-driver-linuxant.6196.log diu:

teresa@Teresa-fontanet:~$ sudo cat /tmp/alsa-driver-linuxant.6196.log
rm -f .depend *.o snd.map*
rm -f modules/*.o modules/*.ko
rm -f *~ out.txt *.orig *.rej .#* .gdb_history
rm -f doc/*~
rm -f config.cache config.log config.status Makefile.conf
rm -f utils/alsa-driver.spec
rm -f `find alsa-kernel -name "*~"`
rm -f `find alsa-kernel -name "*.orig"`
rm -f `find alsa-kernel -name "*.rej"`
rm -f `find alsa-kernel -name ".#*"`
rm -f `find alsa-kernel -name "out.txt"`
rm -f `find . -name "Module.markers"`
rm -f `find . -name "modules.order"`
rm -rf autom4te.cache
echo skipping rm -f alsa-kernel/include/version.h
skipping rm -f alsa-kernel/include/version.h
rm -fr .tmp_versions
rm -f Module.symvers
find include/sound -name "*.h" -type l | xargs rm -f
rm -fr include/generated
find . -name "*.in" -a ! -name "configure.in" | sed 's/.in$//g' | xargs rm -f
rm -fr builds
checking for gcc... gcc
checking for C compiler default output file name... a.out
checking whether the C compiler works... yes
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of executables...
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
checking for ranlib... ranlib
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep
checking for egrep... /bin/grep -E
checking for ANSI C header files... yes
checking for an ANSI C-conforming const... yes
checking for inline... inline
checking whether time.h and sys/time.h may both be included... yes
checking whether gcc needs -traditional... no
checking for current directory... /usr/lib/alsa-driver-linuxant
checking cross compile...
checking for directory with ALSA kernel sources... ../alsa-kmirror
checking for directory with kernel source... /lib/modules/3.16.0-4-686-pae/source
checking for directory with kernel build... /lib/modules/3.16.0-4-686-pae/build
checking for kernel linux/version.h ... no
The file /lib/modules/3.16.0-4-686-pae/source/include/INCLUDE_VERSION_H does not exist.
Please install the package with full kernel sources for your distribution
or use --with-kernel=dir option to specify another directory with kernel
sources (default is /lib/modules/3.16.0-4-686-pae/source).
teresa@Teresa-fontanet:~$

Ara mateix estic molt despistat, i penso que potser es mes fàcil si puc trobar un mòdem PCI mes modern que vagi be amb el Debian 8.7
Alguna idea, en algun dels dos sentits?
Gràcies per avançat.

Xavier De Yzaguirre
xdeyzaguirre(at)gmail(dot)com

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: gnome-ppp, el mòdem intern i la mare que els va parir.

Xavier De Yzaguirre
Aquest equip, l'utilitza principalment una persona, ma mare, que ara te 92 anys.
Fins ara l'únic que tenia que fer era engegar l'ubuntu i clicar el telefonet vermell del gnome-ppp i que un cop minimitzat sabia que ja podia arrencar l'evolution i enviar i rebre correus, també arrencar el Firefox si volia navegar tot i que a 56 Kbs es una mica agònic fer-ho.
Ara sempre puja acompanyada a la masia, ja no hi viu tot i que sempre te ganes de tornar-hi i així que hi arriba reclama poder seguir en contacte amb l'exterior.
El primer mòdem que li vaig muntar era un Supra extern, però son cars i es molt fàcil que et peti per alguna tempesta.
Suposo que ara un mòdem extern deu ser USB i n'he vist molts per a windows  però no se si n'hi ha que funcionin be a Debian.
Tu en coneixes algun?
Gràcies

Xavier De Yzaguirre
xdeyzaguirre(at)gmail(dot)com


2017-03-12 14:12 GMT+01:00 Josep Lladonosa <[hidden email]>:
I un mòdem extern?

On 12 Mar 2017 13:52, "Xavier De Yzaguirre i Maura" <[hidden email]> wrote:
Bon dia,
Em trobo que he d'agut de muntar un nou equip per a una masia, on l'accés a internet sols es pot fer via ppp.
L'antic equip tenia mes de de 10 anys i l'havia actualitzat fins la versió 10.04 LTS de l'Ubuntu.
Els vaig configurar el gnome-ppp per accedir al 908 de telefònica i amb això podien enviar i rebre correus electrònics en format text sense adjuncions i els va estar funcionant be durant un munt d'anys.
Per problemes que no venen al cas, va petar la instal·lació i el disc dur va entonar l'"Addio a la vita" poc desprès.
He instal·lat un Debian 8.7 en un equip canibalitzat i que va prou de pressa.
El mòdem es un Conceptronic C56MPi intern, bus PCI que funcionava perfecte amb el driver linux conexant a l'Ubuntu, aquest driver ara està discontinuat.
He intentat reinstal·lar el driver HSF que veniem utilitzant amb aquest mòdem els darrers anys (hsfmodem_7.68.00.12full_k2.6.24_20_386_ubuntu_i386.deb) i em reclama el alsa-linux-conexant (alsa-driver-linuxant_1.0.23.1_all.deb)
També ho he intentat amb la versió que han deixat com a últim recurs a la web de Linuxant i passa el mateix.

Intento instal·lar el alsa-driver-linuxant i sembla que el nucli 3.16 es massa modernet per a ell:

teresa@Teresa-fontanet:~$ sudo gdebi /home/teresa/Baixades/linuxant/alsa-driver-linuxant_1.0.23.1_all.deb
[sudo] password for teresa:
Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
Building data structures... Done
Building data structures... Done

ALSA driver enhanced for Conexant HDA modem support
Voleu instal·lar el paquet de programari? [s/N]:s
(S'està llegint la base de dades… hi ha 167266 fitxers i directoris instal·lats actualment.)
S'està preparant per a desempaquetar …/alsa-driver-linuxant_1.0.23.1_all.deb…
make: [uninstall] Error 1 (ignored)
Conexant HSF softmodem driver, version 7.68.00.12full

If you need license keys, assistance or more information, please go to:
    http://www.linuxant.com/

When reporting a problem for the first time, please send
us the file generated by "hsfconfig --dumpdiag".
modprobe: invalid option -- 'l'

No pre-built modules for: Debian-8.7 linux-3.16.0-4-686-pae i686-SMP

Please obtain the appropriate variant of this package for your system
or try the generic TAR or tar version.
S'està desempaquetant alsa-driver-linuxant (1.0.23.1) sobre (1.0.23.1)…
S'està configurant alsa-driver-linuxant (1.0.23.1)…
Building modules for the 3.16.0-4-686-pae kernel, please wait... done.
ERROR: Build failed. Please review the build log at /tmp/alsa-driver-linuxant.6196.log
Conexant HSF softmodem driver, version 7.68.00.12full

If you need license keys, assistance or more information, please go to:
    http://www.linuxant.com/

When reporting a problem for the first time, please send
us the file generated by "hsfconfig --dumpdiag".
modprobe: invalid option -- 'l'

No pre-built modules for: Debian-8.7 linux-3.16.0-4-686-pae i686-SMP

Please obtain the appropriate variant of this package for your system
or try the generic TAR or tar version.
dpkg: s'ha produït un error en processar el paquet alsa-driver-linuxant (--install):
 el subprocés s'ha instal·lat el script post-installation retornà el codi d'eixida d'error 1
S'estan processant els activadors per a systemd (215-17+deb8u6)…
S'han trobat errors en processar:
 alsa-driver-linuxant

El fitxer /tmp/alsa-driver-linuxant.6196.log diu:

teresa@Teresa-fontanet:~$ sudo cat /tmp/alsa-driver-linuxant.6196.log
rm -f .depend *.o snd.map*
rm -f modules/*.o modules/*.ko
rm -f *~ out.txt *.orig *.rej .#* .gdb_history
rm -f doc/*~
rm -f config.cache config.log config.status Makefile.conf
rm -f utils/alsa-driver.spec
rm -f `find alsa-kernel -name "*~"`
rm -f `find alsa-kernel -name "*.orig"`
rm -f `find alsa-kernel -name "*.rej"`
rm -f `find alsa-kernel -name ".#*"`
rm -f `find alsa-kernel -name "out.txt"`
rm -f `find . -name "Module.markers"`
rm -f `find . -name "modules.order"`
rm -rf autom4te.cache
echo skipping rm -f alsa-kernel/include/version.h
skipping rm -f alsa-kernel/include/version.h
rm -fr .tmp_versions
rm -f Module.symvers
find include/sound -name "*.h" -type l | xargs rm -f
rm -fr include/generated
find . -name "*.in" -a ! -name "configure.in" | sed 's/.in$//g' | xargs rm -f
rm -fr builds
checking for gcc... gcc
checking for C compiler default output file name... a.out
checking whether the C compiler works... yes
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of executables...
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
checking for ranlib... ranlib
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep
checking for egrep... /bin/grep -E
checking for ANSI C header files... yes
checking for an ANSI C-conforming const... yes
checking for inline... inline
checking whether time.h and sys/time.h may both be included... yes
checking whether gcc needs -traditional... no
checking for current directory... /usr/lib/alsa-driver-linuxant
checking cross compile...
checking for directory with ALSA kernel sources... ../alsa-kmirror
checking for directory with kernel source... /lib/modules/3.16.0-4-686-pae/source
checking for directory with kernel build... /lib/modules/3.16.0-4-686-pae/build
checking for kernel linux/version.h ... no
The file /lib/modules/3.16.0-4-686-pae/source/include/INCLUDE_VERSION_H does not exist.
Please install the package with full kernel sources for your distribution
or use --with-kernel=dir option to specify another directory with kernel
sources (default is /lib/modules/3.16.0-4-686-pae/source).
teresa@Teresa-fontanet:~$

Ara mateix estic molt despistat, i penso que potser es mes fàcil si puc trobar un mòdem PCI mes modern que vagi be amb el Debian 8.7
Alguna idea, en algun dels dos sentits?
Gràcies per avançat.

Xavier De Yzaguirre
xdeyzaguirre(at)gmail(dot)com


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: gnome-ppp, el mòdem intern i la mare que els va parir.

Blackhold
In reply to this post by josep lladonosa capell-2
agafa un router mikrotik i fora problemes!

- Blackhold
http://blackhold.nusepas.com
@blackhold_
~> cal lluitar contra el fort per deixar de ser febles, i contra
nosaltres mateixos quan siguem forts (Esquirols)
<°((( ><


2017-03-12 14:12 GMT+01:00 Josep Lladonosa <[hidden email]>:

> I un mòdem extern?
>
> On 12 Mar 2017 13:52, "Xavier De Yzaguirre i Maura" <[hidden email]>
> wrote:
>>
>> Bon dia,
>> Em trobo que he d'agut de muntar un nou equip per a una masia, on l'accés
>> a internet sols es pot fer via ppp.
>> L'antic equip tenia mes de de 10 anys i l'havia actualitzat fins la versió
>> 10.04 LTS de l'Ubuntu.
>> Els vaig configurar el gnome-ppp per accedir al 908 de telefònica i amb
>> això podien enviar i rebre correus electrònics en format text sense
>> adjuncions i els va estar funcionant be durant un munt d'anys.
>> Per problemes que no venen al cas, va petar la instal·lació i el disc dur
>> va entonar l'"Addio a la vita" poc desprès.
>> He instal·lat un Debian 8.7 en un equip canibalitzat i que va prou de
>> pressa.
>> El mòdem es un Conceptronic C56MPi intern, bus PCI que funcionava perfecte
>> amb el driver linux conexant a l'Ubuntu, aquest driver ara està
>> discontinuat.
>> He intentat reinstal·lar el driver HSF que veniem utilitzant amb aquest
>> mòdem els darrers anys
>> (hsfmodem_7.68.00.12full_k2.6.24_20_386_ubuntu_i386.deb) i em reclama el
>> alsa-linux-conexant (alsa-driver-linuxant_1.0.23.1_all.deb)
>> També ho he intentat amb la versió que han deixat com a últim recurs a la
>> web de Linuxant i passa el mateix.
>>
>> Intento instal·lar el alsa-driver-linuxant i sembla que el nucli 3.16 es
>> massa modernet per a ell:
>>
>> teresa@Teresa-fontanet:~$ sudo gdebi
>> /home/teresa/Baixades/linuxant/alsa-driver-linuxant_1.0.23.1_all.deb
>> [sudo] password for teresa:
>> Reading package lists... Done
>> Building dependency tree
>> Reading state information... Done
>> Building data structures... Done
>> Building data structures... Done
>>
>> ALSA driver enhanced for Conexant HDA modem support
>> Voleu instal·lar el paquet de programari? [s/N]:s
>> (S'està llegint la base de dades… hi ha 167266 fitxers i directoris
>> instal·lats actualment.)
>> S'està preparant per a desempaquetar
>> …/alsa-driver-linuxant_1.0.23.1_all.deb…
>> make: [uninstall] Error 1 (ignored)
>> Conexant HSF softmodem driver, version 7.68.00.12full
>>
>> If you need license keys, assistance or more information, please go to:
>>     http://www.linuxant.com/
>>
>> When reporting a problem for the first time, please send
>> us the file generated by "hsfconfig --dumpdiag".
>> modprobe: invalid option -- 'l'
>>
>> No pre-built modules for: Debian-8.7 linux-3.16.0-4-686-pae i686-SMP
>>
>> Please obtain the appropriate variant of this package for your system
>> or try the generic TAR or tar version.
>> S'està desempaquetant alsa-driver-linuxant (1.0.23.1) sobre (1.0.23.1)…
>> S'està configurant alsa-driver-linuxant (1.0.23.1)…
>> Building modules for the 3.16.0-4-686-pae kernel, please wait... done.
>> ERROR: Build failed. Please review the build log at
>> /tmp/alsa-driver-linuxant.6196.log
>> Conexant HSF softmodem driver, version 7.68.00.12full
>>
>> If you need license keys, assistance or more information, please go to:
>>     http://www.linuxant.com/
>>
>> When reporting a problem for the first time, please send
>> us the file generated by "hsfconfig --dumpdiag".
>> modprobe: invalid option -- 'l'
>>
>> No pre-built modules for: Debian-8.7 linux-3.16.0-4-686-pae i686-SMP
>>
>> Please obtain the appropriate variant of this package for your system
>> or try the generic TAR or tar version.
>> dpkg: s'ha produït un error en processar el paquet alsa-driver-linuxant
>> (--install):
>>  el subprocés s'ha instal·lat el script post-installation retornà el codi
>> d'eixida d'error 1
>> S'estan processant els activadors per a systemd (215-17+deb8u6)…
>> S'han trobat errors en processar:
>>  alsa-driver-linuxant
>>
>> El fitxer /tmp/alsa-driver-linuxant.6196.log diu:
>>
>> teresa@Teresa-fontanet:~$ sudo cat /tmp/alsa-driver-linuxant.6196.log
>> rm -f .depend *.o snd.map*
>> rm -f modules/*.o modules/*.ko
>> rm -f *~ out.txt *.orig *.rej .#* .gdb_history
>> rm -f doc/*~
>> rm -f config.cache config.log config.status Makefile.conf
>> rm -f utils/alsa-driver.spec
>> rm -f `find alsa-kernel -name "*~"`
>> rm -f `find alsa-kernel -name "*.orig"`
>> rm -f `find alsa-kernel -name "*.rej"`
>> rm -f `find alsa-kernel -name ".#*"`
>> rm -f `find alsa-kernel -name "out.txt"`
>> rm -f `find . -name "Module.markers"`
>> rm -f `find . -name "modules.order"`
>> rm -rf autom4te.cache
>> echo skipping rm -f alsa-kernel/include/version.h
>> skipping rm -f alsa-kernel/include/version.h
>> rm -fr .tmp_versions
>> rm -f Module.symvers
>> find include/sound -name "*.h" -type l | xargs rm -f
>> rm -fr include/generated
>> find . -name "*.in" -a ! -name "configure.in" | sed 's/.in$//g' | xargs rm
>> -f
>> rm -fr builds
>> checking for gcc... gcc
>> checking for C compiler default output file name... a.out
>> checking whether the C compiler works... yes
>> checking whether we are cross compiling... no
>> checking for suffix of executables...
>> checking for suffix of object files... o
>> checking whether we are using the GNU C compiler... yes
>> checking whether gcc accepts -g... yes
>> checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
>> checking for ranlib... ranlib
>> checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
>> checking how to run the C preprocessor... gcc -E
>> checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep
>> checking for egrep... /bin/grep -E
>> checking for ANSI C header files... yes
>> checking for an ANSI C-conforming const... yes
>> checking for inline... inline
>> checking whether time.h and sys/time.h may both be included... yes
>> checking whether gcc needs -traditional... no
>> checking for current directory... /usr/lib/alsa-driver-linuxant
>> checking cross compile...
>> checking for directory with ALSA kernel sources... ../alsa-kmirror
>> checking for directory with kernel source...
>> /lib/modules/3.16.0-4-686-pae/source
>> checking for directory with kernel build...
>> /lib/modules/3.16.0-4-686-pae/build
>> checking for kernel linux/version.h ... no
>> The file /lib/modules/3.16.0-4-686-pae/source/include/INCLUDE_VERSION_H
>> does not exist.
>> Please install the package with full kernel sources for your distribution
>> or use --with-kernel=dir option to specify another directory with kernel
>> sources (default is /lib/modules/3.16.0-4-686-pae/source).
>> teresa@Teresa-fontanet:~$
>>
>> Ara mateix estic molt despistat, i penso que potser es mes fàcil si puc
>> trobar un mòdem PCI mes modern que vagi be amb el Debian 8.7
>> Alguna idea, en algun dels dos sentits?
>> Gràcies per avançat.
>>
>> Xavier De Yzaguirre
>> xdeyzaguirre(at)gmail(dot)com
>>
>

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: gnome-ppp, el mòdem intern i la mare que els va parir.

Xavier De Yzaguirre
Ha de ser un mòdem per una línia anal·lògica, a la masia no hi ha ADSL ni hi arriba guifinet. 
Em sembla que mikrotik no en te o no l'he dabut veure, però ho miraré mes a fons. 

El dg, 12 març 2017 a les 20:44 Blackhold <[hidden email]> va escriure:
agafa un router mikrotik i fora problemes!

- Blackhold
http://blackhold.nusepas.com
@blackhold_
~> cal lluitar contra el fort per deixar de ser febles, i contra
nosaltres mateixos quan siguem forts (Esquirols)
<°((( ><


2017-03-12 14:12 GMT+01:00 Josep Lladonosa <[hidden email]>:
> I un mòdem extern?
>
> On 12 Mar 2017 13:52, "Xavier De Yzaguirre i Maura" <[hidden email]>
> wrote:
>>
>> Bon dia,
>> Em trobo que he d'agut de muntar un nou equip per a una masia, on l'accés
>> a internet sols es pot fer via ppp.
>> L'antic equip tenia mes de de 10 anys i l'havia actualitzat fins la versió
>> 10.04 LTS de l'Ubuntu.
>> Els vaig configurar el gnome-ppp per accedir al 908 de telefònica i amb
>> això podien enviar i rebre correus electrònics en format text sense
>> adjuncions i els va estar funcionant be durant un munt d'anys.
>> Per problemes que no venen al cas, va petar la instal·lació i el disc dur
>> va entonar l'"Addio a la vita" poc desprès.
>> He instal·lat un Debian 8.7 en un equip canibalitzat i que va prou de
>> pressa.
>> El mòdem es un Conceptronic C56MPi intern, bus PCI que funcionava perfecte
>> amb el driver linux conexant a l'Ubuntu, aquest driver ara està
>> discontinuat.
>> He intentat reinstal·lar el driver HSF que veniem utilitzant amb aquest
>> mòdem els darrers anys
>> (hsfmodem_7.68.00.12full_k2.6.24_20_386_ubuntu_i386.deb) i em reclama el
>> alsa-linux-conexant (alsa-driver-linuxant_1.0.23.1_all.deb)
>> També ho he intentat amb la versió que han deixat com a últim recurs a la
>> web de Linuxant i passa el mateix.
>>
>> Intento instal·lar el alsa-driver-linuxant i sembla que el nucli 3.16 es
>> massa modernet per a ell:
>>
>> teresa@Teresa-fontanet:~$ sudo gdebi
>> /home/teresa/Baixades/linuxant/alsa-driver-linuxant_1.0.23.1_all.deb
>> [sudo] password for teresa:
>> Reading package lists... Done
>> Building dependency tree
>> Reading state information... Done
>> Building data structures... Done
>> Building data structures... Done
>>
>> ALSA driver enhanced for Conexant HDA modem support
>> Voleu instal·lar el paquet de programari? [s/N]:s
>> (S'està llegint la base de dades… hi ha 167266 fitxers i directoris
>> instal·lats actualment.)
>> S'està preparant per a desempaquetar
>> …/alsa-driver-linuxant_1.0.23.1_all.deb…
>> make: [uninstall] Error 1 (ignored)
>> Conexant HSF softmodem driver, version 7.68.00.12full
>>
>> If you need license keys, assistance or more information, please go to:
>>     http://www.linuxant.com/
>>
>> When reporting a problem for the first time, please send
>> us the file generated by "hsfconfig --dumpdiag".
>> modprobe: invalid option -- 'l'
>>
>> No pre-built modules for: Debian-8.7 linux-3.16.0-4-686-pae i686-SMP
>>
>> Please obtain the appropriate variant of this package for your system
>> or try the generic TAR or tar version.
>> S'està desempaquetant alsa-driver-linuxant (1.0.23.1) sobre (1.0.23.1)…
>> S'està configurant alsa-driver-linuxant (1.0.23.1)…
>> Building modules for the 3.16.0-4-686-pae kernel, please wait... done.
>> ERROR: Build failed. Please review the build log at
>> /tmp/alsa-driver-linuxant.6196.log
>> Conexant HSF softmodem driver, version 7.68.00.12full
>>
>> If you need license keys, assistance or more information, please go to:
>>     http://www.linuxant.com/
>>
>> When reporting a problem for the first time, please send
>> us the file generated by "hsfconfig --dumpdiag".
>> modprobe: invalid option -- 'l'
>>
>> No pre-built modules for: Debian-8.7 linux-3.16.0-4-686-pae i686-SMP
>>
>> Please obtain the appropriate variant of this package for your system
>> or try the generic TAR or tar version.
>> dpkg: s'ha produït un error en processar el paquet alsa-driver-linuxant
>> (--install):
>>  el subprocés s'ha instal·lat el script post-installation retornà el codi
>> d'eixida d'error 1
>> S'estan processant els activadors per a systemd (215-17+deb8u6)…
>> S'han trobat errors en processar:
>>  alsa-driver-linuxant
>>
>> El fitxer /tmp/alsa-driver-linuxant.6196.log diu:
>>
>> teresa@Teresa-fontanet:~$ sudo cat /tmp/alsa-driver-linuxant.6196.log
>> rm -f .depend *.o snd.map*
>> rm -f modules/*.o modules/*.ko
>> rm -f *~ out.txt *.orig *.rej .#* .gdb_history
>> rm -f doc/*~
>> rm -f config.cache config.log config.status Makefile.conf
>> rm -f utils/alsa-driver.spec
>> rm -f `find alsa-kernel -name "*~"`
>> rm -f `find alsa-kernel -name "*.orig"`
>> rm -f `find alsa-kernel -name "*.rej"`
>> rm -f `find alsa-kernel -name ".#*"`
>> rm -f `find alsa-kernel -name "out.txt"`
>> rm -f `find . -name "Module.markers"`
>> rm -f `find . -name "modules.order"`
>> rm -rf autom4te.cache
>> echo skipping rm -f alsa-kernel/include/version.h
>> skipping rm -f alsa-kernel/include/version.h
>> rm -fr .tmp_versions
>> rm -f Module.symvers
>> find include/sound -name "*.h" -type l | xargs rm -f
>> rm -fr include/generated
>> find . -name "*.in" -a ! -name "configure.in" | sed 's/.in$//g' | xargs rm
>> -f
>> rm -fr builds
>> checking for gcc... gcc
>> checking for C compiler default output file name... a.out
>> checking whether the C compiler works... yes
>> checking whether we are cross compiling... no
>> checking for suffix of executables...
>> checking for suffix of object files... o
>> checking whether we are using the GNU C compiler... yes
>> checking whether gcc accepts -g... yes
>> checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
>> checking for ranlib... ranlib
>> checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
>> checking how to run the C preprocessor... gcc -E
>> checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep
>> checking for egrep... /bin/grep -E
>> checking for ANSI C header files... yes
>> checking for an ANSI C-conforming const... yes
>> checking for inline... inline
>> checking whether time.h and sys/time.h may both be included... yes
>> checking whether gcc needs -traditional... no
>> checking for current directory... /usr/lib/alsa-driver-linuxant
>> checking cross compile...
>> checking for directory with ALSA kernel sources... ../alsa-kmirror
>> checking for directory with kernel source...
>> /lib/modules/3.16.0-4-686-pae/source
>> checking for directory with kernel build...
>> /lib/modules/3.16.0-4-686-pae/build
>> checking for kernel linux/version.h ... no
>> The file /lib/modules/3.16.0-4-686-pae/source/include/INCLUDE_VERSION_H
>> does not exist.
>> Please install the package with full kernel sources for your distribution
>> or use --with-kernel=dir option to specify another directory with kernel
>> sources (default is /lib/modules/3.16.0-4-686-pae/source).
>> teresa@Teresa-fontanet:~$
>>
>> Ara mateix estic molt despistat, i penso que potser es mes fàcil si puc
>> trobar un mòdem PCI mes modern que vagi be amb el Debian 8.7
>> Alguna idea, en algun dels dos sentits?
>> Gràcies per avançat.
>>
>> Xavier De Yzaguirre
>> xdeyzaguirre(at)gmail(dot)com
>>
>
--
Xavier De Yzaguirre Gmail per a mòbil xdeyzaguirre(at)gmail(dot)com
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: gnome-ppp, el mòdem intern i la mare que els va parir.

Blackhold
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Dial-up

fés una ullada a això... la cosa és que necessitaràs un trasto que
passi de rj11 a serial, la RB450 té connector serial

http://www.ebay.com/sch/Serial-RS-232-Dial-Up-Computer-Modems/58297/bn_5879368/i.html

- Blackhold
http://blackhold.nusepas.com
@blackhold_
~> cal lluitar contra el fort per deixar de ser febles, i contra
nosaltres mateixos quan siguem forts (Esquirols)
<°((( ><


El dia 12 de març de 2017 a les 20:48, Xavier De Yzaguirre i Maura
<[hidden email]> ha escrit:

> Ha de ser un mòdem per una línia anal·lògica, a la masia no hi ha ADSL ni hi
> arriba guifinet.
> Em sembla que mikrotik no en te o no l'he dabut veure, però ho miraré mes a
> fons.
>
> El dg, 12 març 2017 a les 20:44 Blackhold <[hidden email]> va
> escriure:
>>
>> agafa un router mikrotik i fora problemes!
>>
>> - Blackhold
>> http://blackhold.nusepas.com
>> @blackhold_
>> ~> cal lluitar contra el fort per deixar de ser febles, i contra
>> nosaltres mateixos quan siguem forts (Esquirols)
>> <°((( ><
>>
>>
>> 2017-03-12 14:12 GMT+01:00 Josep Lladonosa <[hidden email]>:
>> > I un mòdem extern?
>> >
>> > On 12 Mar 2017 13:52, "Xavier De Yzaguirre i Maura"
>> > <[hidden email]>
>> > wrote:
>> >>
>> >> Bon dia,
>> >> Em trobo que he d'agut de muntar un nou equip per a una masia, on
>> >> l'accés
>> >> a internet sols es pot fer via ppp.
>> >> L'antic equip tenia mes de de 10 anys i l'havia actualitzat fins la
>> >> versió
>> >> 10.04 LTS de l'Ubuntu.
>> >> Els vaig configurar el gnome-ppp per accedir al 908 de telefònica i amb
>> >> això podien enviar i rebre correus electrònics en format text sense
>> >> adjuncions i els va estar funcionant be durant un munt d'anys.
>> >> Per problemes que no venen al cas, va petar la instal·lació i el disc
>> >> dur
>> >> va entonar l'"Addio a la vita" poc desprès.
>> >> He instal·lat un Debian 8.7 en un equip canibalitzat i que va prou de
>> >> pressa.
>> >> El mòdem es un Conceptronic C56MPi intern, bus PCI que funcionava
>> >> perfecte
>> >> amb el driver linux conexant a l'Ubuntu, aquest driver ara està
>> >> discontinuat.
>> >> He intentat reinstal·lar el driver HSF que veniem utilitzant amb aquest
>> >> mòdem els darrers anys
>> >> (hsfmodem_7.68.00.12full_k2.6.24_20_386_ubuntu_i386.deb) i em reclama
>> >> el
>> >> alsa-linux-conexant (alsa-driver-linuxant_1.0.23.1_all.deb)
>> >> També ho he intentat amb la versió que han deixat com a últim recurs a
>> >> la
>> >> web de Linuxant i passa el mateix.
>> >>
>> >> Intento instal·lar el alsa-driver-linuxant i sembla que el nucli 3.16
>> >> es
>> >> massa modernet per a ell:
>> >>
>> >> teresa@Teresa-fontanet:~$ sudo gdebi
>> >> /home/teresa/Baixades/linuxant/alsa-driver-linuxant_1.0.23.1_all.deb
>> >> [sudo] password for teresa:
>> >> Reading package lists... Done
>> >> Building dependency tree
>> >> Reading state information... Done
>> >> Building data structures... Done
>> >> Building data structures... Done
>> >>
>> >> ALSA driver enhanced for Conexant HDA modem support
>> >> Voleu instal·lar el paquet de programari? [s/N]:s
>> >> (S'està llegint la base de dades… hi ha 167266 fitxers i directoris
>> >> instal·lats actualment.)
>> >> S'està preparant per a desempaquetar
>> >> …/alsa-driver-linuxant_1.0.23.1_all.deb…
>> >> make: [uninstall] Error 1 (ignored)
>> >> Conexant HSF softmodem driver, version 7.68.00.12full
>> >>
>> >> If you need license keys, assistance or more information, please go to:
>> >>     http://www.linuxant.com/
>> >>
>> >> When reporting a problem for the first time, please send
>> >> us the file generated by "hsfconfig --dumpdiag".
>> >> modprobe: invalid option -- 'l'
>> >>
>> >> No pre-built modules for: Debian-8.7 linux-3.16.0-4-686-pae i686-SMP
>> >>
>> >> Please obtain the appropriate variant of this package for your system
>> >> or try the generic TAR or tar version.
>> >> S'està desempaquetant alsa-driver-linuxant (1.0.23.1) sobre (1.0.23.1)…
>> >> S'està configurant alsa-driver-linuxant (1.0.23.1)…
>> >> Building modules for the 3.16.0-4-686-pae kernel, please wait... done.
>> >> ERROR: Build failed. Please review the build log at
>> >> /tmp/alsa-driver-linuxant.6196.log
>> >> Conexant HSF softmodem driver, version 7.68.00.12full
>> >>
>> >> If you need license keys, assistance or more information, please go to:
>> >>     http://www.linuxant.com/
>> >>
>> >> When reporting a problem for the first time, please send
>> >> us the file generated by "hsfconfig --dumpdiag".
>> >> modprobe: invalid option -- 'l'
>> >>
>> >> No pre-built modules for: Debian-8.7 linux-3.16.0-4-686-pae i686-SMP
>> >>
>> >> Please obtain the appropriate variant of this package for your system
>> >> or try the generic TAR or tar version.
>> >> dpkg: s'ha produït un error en processar el paquet alsa-driver-linuxant
>> >> (--install):
>> >>  el subprocés s'ha instal·lat el script post-installation retornà el
>> >> codi
>> >> d'eixida d'error 1
>> >> S'estan processant els activadors per a systemd (215-17+deb8u6)…
>> >> S'han trobat errors en processar:
>> >>  alsa-driver-linuxant
>> >>
>> >> El fitxer /tmp/alsa-driver-linuxant.6196.log diu:
>> >>
>> >> teresa@Teresa-fontanet:~$ sudo cat /tmp/alsa-driver-linuxant.6196.log
>> >> rm -f .depend *.o snd.map*
>> >> rm -f modules/*.o modules/*.ko
>> >> rm -f *~ out.txt *.orig *.rej .#* .gdb_history
>> >> rm -f doc/*~
>> >> rm -f config.cache config.log config.status Makefile.conf
>> >> rm -f utils/alsa-driver.spec
>> >> rm -f `find alsa-kernel -name "*~"`
>> >> rm -f `find alsa-kernel -name "*.orig"`
>> >> rm -f `find alsa-kernel -name "*.rej"`
>> >> rm -f `find alsa-kernel -name ".#*"`
>> >> rm -f `find alsa-kernel -name "out.txt"`
>> >> rm -f `find . -name "Module.markers"`
>> >> rm -f `find . -name "modules.order"`
>> >> rm -rf autom4te.cache
>> >> echo skipping rm -f alsa-kernel/include/version.h
>> >> skipping rm -f alsa-kernel/include/version.h
>> >> rm -fr .tmp_versions
>> >> rm -f Module.symvers
>> >> find include/sound -name "*.h" -type l | xargs rm -f
>> >> rm -fr include/generated
>> >> find . -name "*.in" -a ! -name "configure.in" | sed 's/.in$//g' | xargs
>> >> rm
>> >> -f
>> >> rm -fr builds
>> >> checking for gcc... gcc
>> >> checking for C compiler default output file name... a.out
>> >> checking whether the C compiler works... yes
>> >> checking whether we are cross compiling... no
>> >> checking for suffix of executables...
>> >> checking for suffix of object files... o
>> >> checking whether we are using the GNU C compiler... yes
>> >> checking whether gcc accepts -g... yes
>> >> checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
>> >> checking for ranlib... ranlib
>> >> checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
>> >> checking how to run the C preprocessor... gcc -E
>> >> checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep
>> >> checking for egrep... /bin/grep -E
>> >> checking for ANSI C header files... yes
>> >> checking for an ANSI C-conforming const... yes
>> >> checking for inline... inline
>> >> checking whether time.h and sys/time.h may both be included... yes
>> >> checking whether gcc needs -traditional... no
>> >> checking for current directory... /usr/lib/alsa-driver-linuxant
>> >> checking cross compile...
>> >> checking for directory with ALSA kernel sources... ../alsa-kmirror
>> >> checking for directory with kernel source...
>> >> /lib/modules/3.16.0-4-686-pae/source
>> >> checking for directory with kernel build...
>> >> /lib/modules/3.16.0-4-686-pae/build
>> >> checking for kernel linux/version.h ... no
>> >> The file /lib/modules/3.16.0-4-686-pae/source/include/INCLUDE_VERSION_H
>> >> does not exist.
>> >> Please install the package with full kernel sources for your
>> >> distribution
>> >> or use --with-kernel=dir option to specify another directory with
>> >> kernel
>> >> sources (default is /lib/modules/3.16.0-4-686-pae/source).
>> >> teresa@Teresa-fontanet:~$
>> >>
>> >> Ara mateix estic molt despistat, i penso que potser es mes fàcil si puc
>> >> trobar un mòdem PCI mes modern que vagi be amb el Debian 8.7
>> >> Alguna idea, en algun dels dos sentits?
>> >> Gràcies per avançat.
>> >>
>> >> Xavier De Yzaguirre
>> >> xdeyzaguirre(at)gmail(dot)com
>> >>
>> >
>
> --
> Xavier De Yzaguirre Gmail per a mòbil xdeyzaguirre(at)gmail(dot)com

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: gnome-ppp, el mòdem intern i la mare que els va parir.

Narcis Garcia-3
In reply to this post by Xavier De Yzaguirre
Que jo recordi, tant petaven els modems externs* com els interns; la
diferència jo la notava en què es cremés només el modem (extern) o més
coses de l'ordinador (intern). Sigui l'opció que sigui, per 1 o 2 euros
pots trobar un fussible que es posa al fil telefònic.

Jo amb els modems interns, a GNU/Linux vaig abandonar esperances, no
només pels controladors sinó també perquè si deixaven de vendre el
mateix xip, quedes penjat, igual com passa amb la falta de manteniment
de controladors tant específics per GNU/Linux després de tants anys.


(*) Certament, ara són més cars que abans els modems RTC.


__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at this list's archives. Mailing lists service
administrator should fix this.
El 12/03/17 a les 14:28, Xavier De Yzaguirre i Maura ha escrit:

> Aquest equip, l'utilitza principalment una persona, ma mare, que ara te
> 92 anys.
> Fins ara l'únic que tenia que fer era engegar l'ubuntu i clicar el
> telefonet vermell del gnome-ppp i que un cop minimitzat sabia que ja
> podia arrencar l'evolution i enviar i rebre correus, també arrencar el
> Firefox si volia navegar tot i que a 56 Kbs es una mica agònic fer-ho.
> Ara sempre puja acompanyada a la masia, ja no hi viu tot i que sempre te
> ganes de tornar-hi i així que hi arriba reclama poder seguir en contacte
> amb l'exterior.
> El primer mòdem que li vaig muntar era un Supra extern, però son cars i
> es molt fàcil que et peti per alguna tempesta.
> Suposo que ara un mòdem extern deu ser USB i n'he vist molts per a
> windows  però no se si n'hi ha que funcionin be a Debian.
> Tu en coneixes algun?
> Gràcies
>
> *Xavier De Yzaguirre*
> xdeyzaguirre(at)gmail(dot)com
>

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: gnome-ppp, el mòdem intern i la mare que els va parir.

josep lladonosa capell-2


2017-03-12 21:00 GMT+01:00 Narcis Garcia <[hidden email]>:
Que jo recordi, tant petaven els modems externs* com els interns; la
diferència jo la notava en què es cremés només el modem (extern) o més
coses de l'ordinador (intern). Sigui l'opció que sigui, per 1 o 2 euros
pots trobar un fussible que es posa al fil telefònic.

Jo amb els modems interns, a GNU/Linux vaig abandonar esperances, no
només pels controladors sinó també perquè si deixaven de vendre el
mateix xip, quedes penjat, igual com passa amb la falta de manteniment
de controladors tant específics per GNU/Linux després de tants anys.


(*) Certament, ara són més cars que abans els modems RTC.

Si busques bé (al mercat xinès via Internet, no diré on ;-), pots trobar peces modernitzades, com ara mòdems usb2.0 per a línia telefònica convencional (RJ-11) i bé de preu.


 


__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at this list's archives. Mailing lists service
administrator should fix this.
El 12/03/17 a les 14:28, Xavier De Yzaguirre i Maura ha escrit:
> Aquest equip, l'utilitza principalment una persona, ma mare, que ara te
> 92 anys.
> Fins ara l'únic que tenia que fer era engegar l'ubuntu i clicar el
> telefonet vermell del gnome-ppp i que un cop minimitzat sabia que ja
> podia arrencar l'evolution i enviar i rebre correus, també arrencar el
> Firefox si volia navegar tot i que a 56 Kbs es una mica agònic fer-ho.
> Ara sempre puja acompanyada a la masia, ja no hi viu tot i que sempre te
> ganes de tornar-hi i així que hi arriba reclama poder seguir en contacte
> amb l'exterior.
> El primer mòdem que li vaig muntar era un Supra extern, però son cars i
> es molt fàcil que et peti per alguna tempesta.
> Suposo que ara un mòdem extern deu ser USB i n'he vist molts per a
> windows  però no se si n'hi ha que funcionin be a Debian.
> Tu en coneixes algun?
> Gràcies
>
> *Xavier De Yzaguirre*
> xdeyzaguirre(at)gmail(dot)com
>
--
--
Salutacions...Josep
--
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: gnome-ppp, el mòdem intern i la mare que els va parir.

Iker Bilbao

El 12 mar. 2017 9:10 p. m., "Josep Lladonosa" <[hidden email]> escribió:


2017-03-12 21:00 GMT+01:00 Narcis Garcia <[hidden email]>:
Que jo recordi, tant petaven els modems externs* com els interns; la
diferència jo la notava en què es cremés només el modem (extern) o més
coses de l'ordinador (intern). Sigui l'opció que sigui, per 1 o 2 euros
pots trobar un fussible que es posa al fil telefònic.

Jo amb els modems interns, a GNU/Linux vaig abandonar esperances, no
només pels controladors sinó també perquè si deixaven de vendre el
mateix xip, quedes penjat, igual com passa amb la falta de manteniment
de controladors tant específics per GNU/Linux després de tants anys.


(*) Certament, ara són més cars que abans els modems RTC.

Si busques bé (al mercat xinès via Internet, no diré on ;-), pots trobar peces modernitzades, com ara mòdems usb2.0 per a línia telefònica convencional (RJ-11) i bé de preu.


 


__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at this list's archives. Mailing lists service
administrator should fix this.
El 12/03/17 a les 14:28, Xavier De Yzaguirre i Maura ha escrit:
> Aquest equip, l'utilitza principalment una persona, ma mare, que ara te
> 92 anys.
> Fins ara l'únic que tenia que fer era engegar l'ubuntu i clicar el
> telefonet vermell del gnome-ppp i que un cop minimitzat sabia que ja
> podia arrencar l'evolution i enviar i rebre correus, també arrencar el
> Firefox si volia navegar tot i que a 56 Kbs es una mica agònic fer-ho.
> Ara sempre puja acompanyada a la masia, ja no hi viu tot i que sempre te
> ganes de tornar-hi i així que hi arriba reclama poder seguir en contacte
> amb l'exterior.
> El primer mòdem que li vaig muntar era un Supra extern, però son cars i
> es molt fàcil que et peti per alguna tempesta.
> Suposo que ara un mòdem extern deu ser USB i n'he vist molts per a
> windows  però no se si n'hi ha que funcionin be a Debian.
> Tu en coneixes algun?
> Gràcies
>
> *Xavier De Yzaguirre*
> xdeyzaguirre(at)gmail(dot)com
>
--
--
Salutacions...Josep
--

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: gnome-ppp, el mòdem intern i la mare que els va parir.

Jordi Mallach
In reply to this post by Xavier De Yzaguirre
Ep Xavier,

El dg 12 de 03 de 2017 a les 13:51 +0100, en/na Xavier De Yzaguirre i
Maura va escriure:
> El mòdem es un Conceptronic C56MPi intern, bus PCI que funcionava
> perfecte amb el driver linux conexant a l'Ubuntu, aquest driver ara
> està discontinuat.

[ ... més històries de terror ... ]

> Ara mateix estic molt despistat, i penso que potser es mes fàcil si
> puc trobar un mòdem PCI mes modern que vagi be amb el Debian 8.7
> Alguna idea, en algun dels dos sentits?
> Gràcies per avançat.

Mira, amb això de que ta mare de 92 anys se'n puja a la masia i reclama
tindre el seu correu electrònic m'has guanyat el cor. Hi ha dos
opcions:

1) Que comentes això a alguna llista de guifi.net i els provoques el
mateix sentiment que a mi, i que s'ho curren per fer arribar la xarxa
com toca allà.

2) Busque en la meua Pila de Merda™ el meu mòdem hardware de tota la
vidæ i t'ho envio per correu o el que siga. Era un US Robotics 56k dels
clàssics:

http://images.esellerpro.com/2131/I/782/58/71-245630-01.JPG

Segurament buscar "mòdem 56k" a Wallapop ix més barat, però. Ací en mig
del no res del wild south veig a alguns paios que en venen per 5€.
Modem "hardware" extern, això no falla. Sense driver ni res, perquè tot
ho fa l'aparell. Només hauries de veure que tens un port sèrie
disponible, i si no, comprar un adaptador Serial-USB per dos o tres
euros addicionals.

Jordi
--
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
[hidden email]     [hidden email]     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: gnome-ppp, el mòdem intern i la mare que els va parir.

Xavier De Yzaguirre
In reply to this post by Iker Bilbao
Evidentment abandono el mòdem PCI. 
Els d'USR tenen un mòdem extern USB fax/dades a 56kb. Asseguren compatibilitat amb els linux actuals de 3.16 a 4.4
Demà ho acabo de mirar. El preu sobre 56 €. 

El dg, 12 març 2017 a les 21:11 Iker Bilbao <[hidden email]> va escriure:

Iker. 

El 12 mar. 2017 9:10 p. m., "Josep Lladonosa" <[hidden email]> escribió:


2017-03-12 21:00 GMT+01:00 Narcis Garcia <[hidden email]>:
Que jo recordi, tant petaven els modems externs* com els interns; la
diferència jo la notava en què es cremés només el modem (extern) o més
coses de l'ordinador (intern). Sigui l'opció que sigui, per 1 o 2 euros
pots trobar un fussible que es posa al fil telefònic.

Jo amb els modems interns, a GNU/Linux vaig abandonar esperances, no
només pels controladors sinó també perquè si deixaven de vendre el
mateix xip, quedes penjat, igual com passa amb la falta de manteniment
de controladors tant específics per GNU/Linux després de tants anys.


(*) Certament, ara són més cars que abans els modems RTC.

Si busques bé (al mercat xinès via Internet, no diré on ;-), pots trobar peces modernitzades, com ara mòdems usb2.0 per a línia telefònica convencional (RJ-11) i bé de preu.


 


__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at this list's archives. Mailing lists service
administrator should fix this.
El 12/03/17 a les 14:28, Xavier De Yzaguirre i Maura ha escrit:
> Aquest equip, l'utilitza principalment una persona, ma mare, que ara te
> 92 anys.
> Fins ara l'únic que tenia que fer era engegar l'ubuntu i clicar el
> telefonet vermell del gnome-ppp i que un cop minimitzat sabia que ja
> podia arrencar l'evolution i enviar i rebre correus, també arrencar el
> Firefox si volia navegar tot i que a 56 Kbs es una mica agònic fer-ho.
> Ara sempre puja acompanyada a la masia, ja no hi viu tot i que sempre te
> ganes de tornar-hi i així que hi arriba reclama poder seguir en contacte
> amb l'exterior.
> El primer mòdem que li vaig muntar era un Supra extern, però son cars i
> es molt fàcil que et peti per alguna tempesta.
> Suposo que ara un mòdem extern deu ser USB i n'he vist molts per a
> windows  però no se si n'hi ha que funcionin be a Debian.
> Tu en coneixes algun?
> Gràcies
>
> *Xavier De Yzaguirre*
> xdeyzaguirre(at)gmail(dot)com
>
--
--
Salutacions...Josep
--

--
Xavier De Yzaguirre Gmail per a mòbil xdeyzaguirre(at)gmail(dot)com
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: gnome-ppp, el mòdem intern i la mare que els va parir.

Xavier De Yzaguirre
In reply to this post by Iker Bilbao
Al punt on està aquest mas no hi arriba cap xarxa mòbil, ni edge ni 3g. Sols la RTC

El dg, 12 març 2017 a les 21:11 Iker Bilbao <[hidden email]> va escriure:

Iker. 

El 12 mar. 2017 9:10 p. m., "Josep Lladonosa" <[hidden email]> escribió:


2017-03-12 21:00 GMT+01:00 Narcis Garcia <[hidden email]>:
Que jo recordi, tant petaven els modems externs* com els interns; la
diferència jo la notava en què es cremés només el modem (extern) o més
coses de l'ordinador (intern). Sigui l'opció que sigui, per 1 o 2 euros
pots trobar un fussible que es posa al fil telefònic.

Jo amb els modems interns, a GNU/Linux vaig abandonar esperances, no
només pels controladors sinó també perquè si deixaven de vendre el
mateix xip, quedes penjat, igual com passa amb la falta de manteniment
de controladors tant específics per GNU/Linux després de tants anys.


(*) Certament, ara són més cars que abans els modems RTC.

Si busques bé (al mercat xinès via Internet, no diré on ;-), pots trobar peces modernitzades, com ara mòdems usb2.0 per a línia telefònica convencional (RJ-11) i bé de preu.


 


__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at this list's archives. Mailing lists service
administrator should fix this.
El 12/03/17 a les 14:28, Xavier De Yzaguirre i Maura ha escrit:
> Aquest equip, l'utilitza principalment una persona, ma mare, que ara te
> 92 anys.
> Fins ara l'únic que tenia que fer era engegar l'ubuntu i clicar el
> telefonet vermell del gnome-ppp i que un cop minimitzat sabia que ja
> podia arrencar l'evolution i enviar i rebre correus, també arrencar el
> Firefox si volia navegar tot i que a 56 Kbs es una mica agònic fer-ho.
> Ara sempre puja acompanyada a la masia, ja no hi viu tot i que sempre te
> ganes de tornar-hi i així que hi arriba reclama poder seguir en contacte
> amb l'exterior.
> El primer mòdem que li vaig muntar era un Supra extern, però son cars i
> es molt fàcil que et peti per alguna tempesta.
> Suposo que ara un mòdem extern deu ser USB i n'he vist molts per a
> windows  però no se si n'hi ha que funcionin be a Debian.
> Tu en coneixes algun?
> Gràcies
>
> *Xavier De Yzaguirre*
> xdeyzaguirre(at)gmail(dot)com
>
--
--
Salutacions...Josep
--

--
Xavier De Yzaguirre Gmail per a mòbil xdeyzaguirre(at)gmail(dot)com
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: gnome-ppp, el mòdem intern i la mare que els va parir.

Xavier De Yzaguirre
In reply to this post by Jordi Mallach
Bon dia,
Adopto la solució proposada pel Jordi.
Per tant, i agraint molt l'interès de tothom, dono el tema per tancat.
Gràcies.

Xavier De Yzaguirre
xdeyzaguirre(at)gmail(dot)com


El dia 12 de març de 2017 a les 22:00, Jordi Mallach <[hidden email]> ha escrit:
Ep Xavier,

El dg 12 de 03 de 2017 a les 13:51 +0100, en/na Xavier De Yzaguirre i
Maura va escriure:
> El mòdem es un Conceptronic C56MPi intern, bus PCI que funcionava
> perfecte amb el driver linux conexant a l'Ubuntu, aquest driver ara
> està discontinuat.

[ ... més històries de terror ... ]

> Ara mateix estic molt despistat, i penso que potser es mes fàcil si
> puc trobar un mòdem PCI mes modern que vagi be amb el Debian 8.7
> Alguna idea, en algun dels dos sentits?
> Gràcies per avançat.

Mira, amb això de que ta mare de 92 anys se'n puja a la masia i reclama
tindre el seu correu electrònic m'has guanyat el cor. Hi ha dos
opcions:

1) Que comentes això a alguna llista de guifi.net i els provoques el
mateix sentiment que a mi, i que s'ho curren per fer arribar la xarxa
com toca allà.

2) Busque en la meua Pila de Merda™ el meu mòdem hardware de tota la
vidæ i t'ho envio per correu o el que siga. Era un US Robotics 56k dels
clàssics:

http://images.esellerpro.com/2131/I/782/58/71-245630-01.JPG

Segurament buscar "mòdem 56k" a Wallapop ix més barat, però. Ací en mig
del no res del wild south veig a alguns paios que en venen per 5€.
Modem "hardware" extern, això no falla. Sense driver ni res, perquè tot
ho fa l'aparell. Només hauries de veure que tens un port sèrie
disponible, i si no, comprar un adaptador Serial-USB per dos o tres
euros addicionals.

Jordi
--
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
[hidden email]     [hidden email]     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/